Tin tức - Sự kiện

Triển lãm gần 500 hình ảnh, hiện vật quý về văn hóa Việt Nam

Cập nhật: 17/11/2021 04:53:26
Số lần đọc: 669
Triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chào mừng Hội nghị Văn hóa toàn quốc diễn ra ngày 24/11 tới, chiều 16/11, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức triển lãm "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi" tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam (số 2 Hoa Lư, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).  


Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi".

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dự khai mạc.

Phát biểu khai mạc triển lãm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, triển lãm "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi" giới thiệu tới đông đảo công chúng các nội dung cốt lõi về sự nghiệp phát triển văn hóa của dân tộc, tuyên truyền để người dân nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, vai trò của văn hóa đối với sự phát triển bền vững của đất nước và từ nhận thức sẽ chuyển thành hành động, qua đó thiết thực triển khai một trong sáu nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là: "Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế".

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng phát biểu khai mạc triển lãm.

Triển lãm trưng bày, giới thiệu tới người xem 320 tác phẩm ảnh nghệ thuật tiêu biểu, 123 tài liệu, hiện vật quý hiếm với 6 nội dung chuyên đề theo dòng chảy văn hóa từ truyền thống tới hiện đại.

Trong đó, chuyên đề 1 - "Văn hóa Việt Nam trước năm 1930" giới thiệu khái quát, sơ lược về lịch sử văn hóa Việt Nam qua những hình ảnh về quá trình dựng nước và giữ nước của cha ông.

Chuyên đề 2 - "Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam" gồm những hình ảnh, hiện vật, tài liệu, thư, bản thảo, tác phẩm của Người về văn hóa, nghệ thuật, đặc biệt là sự quan tâm tới di sản văn hóa truyền thống của Người.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tham quan triển lãm.

Chuyên đề 3 - "Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với sự nghiệp phát triển văn hóa" tập trung giới thiệu các văn bản, nghị quyết của Đảng về văn hóa qua các kỳ đại hội Đảng. Trong đó, có "Bản Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943", là văn kiện chính thức đầu tiên của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ.

Chuyên đề 4 - "Văn hóa Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước" trưng bày các hình ảnh, tư liệu, hiện vật làm nổi bật những đóng góp của văn hóa, nghệ thuật trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc qua các giai đoạn từ năm 1930 đến 1975.

Chuyên đề 5 - "Văn hóa Việt Nam trong quá trình hội nhập và phát triển đất nước" gồm những hình ảnh làm nổi bật những thành tựu trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, du lịch và thể thao trong nước, cùng các hoạt động quảng bá, giao lưu văn hóa Việt Nam tại nước ngoài.

Chuyên đề 6 - "Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc" gồm các ảnh, tư liệu và số liệu về bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc trong những năm qua, như việc bảo quản, tu bổ, phục hồi các di sản được UNESCO ghi danh, các di tích lịch sử quốc gia được xếp hạng, bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể...

Một số hiện vật quý được trưng bày tại triển lãm.

Triển lãm có nhiều hình ảnh, tư liệu quý, giá trị, như: "Đề cương văn hóa" đăng trên Tạp chí Tiền Phong - cơ quan vận động văn hóa mới thuộc Hội Văn hóa cứu quốc Việt Nam, xuất bản ngày 10/11/1945; Thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Hội nghị cán bộ văn hóa ngày 18/02/1957; sách "Con người xã hội chủ nghĩa" của Chủ tịch Hồ Chí Minh xuất bản năm 1961; máy quay phim ghi lại chiến công đánh Mỹ của quân và dân ta...

Triển lãm diễn ra tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam từ ngày 16 đến 27/11, trưng bày trực tuyến trên website http://trienlamvhnt.vn từ ngày 16/11 đến 31/12 và trưng bày tại tầng 1 Nhà Quốc hội ngày 24/11.

An Nhi - Ảnh: Quang Thái

Nguồn: Báo Hà Nội mới

Cùng chuyên mục