Hoạt động của ngành

An Giang: Phuc hồi nghề dệt thổ cẩm Sray Skôth

An Giang: Phuc hồi nghề dệt thổ cẩm Sray Skôth  (09/09/2009)

Sray Skôth là một sóc (làng) nổi tiếng với nghề dệt truyền thống có từ lâu đời của người Khmer An Giang. Nghề dệt hiện nay ở sóc này đang được phục hồi. Sray Skôth thuộc xã Văn…
http://theviet.vn/
http://www.danangxanh.vn/
http://khudulichhohoabinh.vn/
https://tourmoi.com/du-lich-nga
http://www.dulichvn.org.vn/index.php?category=4000&itemid=26490