Hoạt động của ngành

Trùng Khánh (Cao Bằng) phát huy truyền thống văn hóa dân tộc gắn với du lịch

Trùng Khánh (Cao Bằng) phát huy truyền thống văn hóa dân tộc gắn với du lịch  (12/12/2019)

Là một trong những địa phương có cảnh quan thiên nhiên đẹp, nền văn hóa truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc, những năm qua, huyện Trùng Khánh xác định việc duy trì, bảo tồn bản sắc dân tộc…
http://dulichvn.org.vn/index.php?category=1010
https://www.youtube.com/c/vietnamtourismmedia
http://www.nhatrang-travel.com/
http://www.danangxanh.vn/
http://khudulichhohoabinh.vn/
http://www.dulichvn.org.vn/index.php?category=4000&itemid=26490