Hành trang lữ khách

Bản đồ Du lịch Việt Nam treo tường

Bản đồ Du lịch Việt Nam treo tường  (02/06/2005)

Trung tâm Thông tin Du lịch - Tổng cục Du lịch đã thiết kế và xây dựng Bản đồ du lịch Việt Nam (tiếng Việt và tiếng Anh) nhằm cung cấp thông tin chung về du lịch Việt Nam, phản ánh…