Hoạt động của ngành

Nghệ An: Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số

Cập nhật: 15/12/2009 09:12:51
Số lần đọc: 2096
Điển hình là hoạt động sưu tầm, nghiên cứu âm nhạc dân gian dân tộc Thái (hát nhuôn, xuối, lăm, khắp, khắc luống, cồng chiêng, khèn bè, các loại pí), dân tộc Mông (hát cự xia, lù tủa, khèn bè, đàn môi), dân tộc Khơ Mú (hát tơm, hát re ré, các loại pí), dân tộc Thổ (hát tập tình tập tang, hát đu đu điềng điềng, trống, cồng chiêng).

Có những bài hát tưởng chừng đã thất truyền trong dân gian nhưng vẫn được phục dựng thành công. Đó chính là tiền đề để xây dựng các đề tài khoa học như: "Bảo tồn văn hóa dân gian dân tộc Mông ở Nghệ An", "Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa rượu cần của người Thái Quỳ Châu; hay dự án "Bảo tồn văn hóa dân tộc Ơ đu"; Tập dân ca của đồng bào các dân tộc thiểu số Nghệ An,...

 

Đặc biệt, lễ hội văn hóa các dân tộc thiểu số được tổ chức ở một số huyện như Quỳ Châu, Quỳ Hợp... đã tạo nên những mô hình hay trong việc xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Điều này giúp cho đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số trở nên phong phú hơn, ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa cũng được nâng cao đáng kể.

Từ đó, đưa phong trào xây dựng gia đình văn hóa, bản làng văn hóa tiến thêm một bước, nâng cao niềm tự tôn văn hóa của mỗi bản mường. Hiện nay, các huyện miền núi Nghệ An có 238.309 gia đình văn hóa (67,2%), 944 bản, làng văn hóa (37,8%). Trong đó, mô hình làng văn hóa thuần đồng bào dân tộc thiểu số đã tăng đáng kể.

Cụ thể: 24 làng văn hóa thuần dân tộc Thái, 65 làng văn hóa thuần dân tộc Thổ, 4 làng văn hóa thuần dân tộc Mông, 4 làng văn hóa thuần dân tộc Khơ-Mú... Đó cũng minh chứng cho việc các chính sách của Đảng và Nhà nước đã đến được với người dân vùng sâu vùng xa, cải thiện đời sống kinh tế xã hội và đời sống văn hóa của mỗi gia đình.


Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa VIII và Kết luận Hội nghị TƯ 10 khóa IX về Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, ngành Văn hóa - Thể thao - Du lịch Nghệ An đã có nhiều định hướng và nhóm giải pháp. Trong đó, tập trung vào việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số trong thời kì mới. Mục tiêu là xây dựng một nền văn hóa Nghệ An đa dạng và thống nhất, góp phần nâng cao đời sống kinh tế - văn hóa - xã hội của mỗi người dân.

Nguồn: Báo Nghệ An

Cùng chuyên mục