Hoạt động của ngành

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19  (18/06/2021)

Trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay, việc đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3, 4 càng trở nên quan trọng và cấp bách giúp tổ chức, cá…