Hoạt động của ngành

Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Đầm Hà

Cập nhật: 03/02/2020 09:35:25
Số lần đọc: 1154
  Xác định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, trung tuần tháng 4/2019, Đầm Hà đã ban hành Nghị quyết 23-NQ/HU về xây dựng và phát triển văn hóa con người Đầm Hà “Đoàn kết, sáng tạo, tự tin, thân thiện” đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Qua một thời gian triển khai thực hiện, đã tạo sự chuyển biến tích cực và có hiệu quả rõ nét trong đời sống nhân dân các dân tộc trong huyện.


Phụ nữ Dao ở Đầm Hà vẫn duy trì nét đẹp tự may thêu trang phục cho mình.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 23-NQ/HU, Huyện ủy Đầm Hà đã xây dựng chương trình hành động, chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở, các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền, quán triệt và triển khai sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân. Xây dựng và ban hành Bộ Quy tắc ứng xử Người Đầm Hà - Đoàn kết, sáng tạo, tự tin, thân thiện, với những quy định về chuẩn mực ứng xử của tổ chức, cá nhân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người dân sinh sống, học tập trên địa bàn huyện.

Phong trào “Học tập, lao động sáng tạo” được phát huy, nhất là trong đội ngũ cán bộ, công nhân, viên chức lao động, 100% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xây dựng nội quy, quy chế làm việc, xây dựng môi trường văn hóa, ứng xử văn minh tại nơi làm việc, củng cố và nâng cao kỷ cương, nền nếp nơi công sở, tạo động lực để mỗi cơ quan, đơn vị phấn đấu, nâng cao hiệu quả công việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đặc biệt, phong trào xây dựng thôn, bản, khu phố văn hoá đã phát triển sâu rộng. Các thôn, bản, khu phố trên địa bàn huyện đều đã xây dựng được các quy ước, hương ước; nhiều phong tục, tập quán tốt đẹp được bảo tồn, các hủ tục lạc hậu được xóa bỏ. Người dân thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa được nhân dân đồng tình hưởng ứng và tham gia thực hiện. Tỷ lệ gia đình văn hóa, thôn, bản, khu phố văn hóa đạt trên 86,8%.

Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức sôi nổi, rộng khắp. Các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể được bảo tồn và phát huy như nghệ thuật diễn xướng then của dân tộc Tày, hội soóng cọ của người Sán Chỉ, ngày hội Kiêng gió, lễ cầu mùa của người Dao, lễ hội đình Đầm Hà, đình Tràng Y. Huyện có 2 nghệ nhân dân gian, 1 nghệ nhân nhân dân; nữ hoàng chân đất Phạm Thị Huệ đoạt 2 huy chương (1 HCV, 1 HCB) tại SEA Games 30. Hội thi duyên dáng Đầm Hà lần đầu tiên được tổ chức nhằm quảng bá, giới thiệu hình ảnh văn hóa, con người Đầm Hà đến với nhân dân, du khách trong và ngoài huyện...

Bên cạnh đó, Đầm Hà đã quan tâm bảo tồn và phát huy các giá trị di tích lịch sử, văn hóa, đẩy mạnh phát triển các loại hình văn nghệ dân gian như: Hát nhà tơ, hát cửa đình và văn hóa lễ hội đình Đầm Hà, đình Tràng Y. Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các làn điệu hát đối, hát sán cố, hát giao duyên, nghi lễ, trò chơi dân gian, thêu dệt thổ cẩm, trang phục truyền thống nhằm khơi dậy và phát huy những giá trị văn hóa, thuần phong mỹ tục của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn huyện đang có nguy cơ bị mai một. Khuyến khích các hoạt động sản xuất, quảng bá các loại hình văn hóa phi vật thể, các sản phẩm thủ công, mỹ nghệ, đồ lưu niệm, thể hiện được đặc trưng riêng có của Đầm Hà…

Những kết quả bước đầu sẽ là tiền đề, là động lực để huyện Đầm Hà tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu của Nghị quyết trong thời gian tới, góp phần xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Nguồn: Trung tâm TT-VH Đầm Hà

Cùng chuyên mục