Hoạt động của ngành

Nghệ An: Bảo tồn, tôn tạo Khu di tích lịch sử văn hoá Kim Liên

Nghệ An: Bảo tồn, tôn tạo Khu di tích lịch sử văn hoá Kim Liên  (07/05/2008)

Năm 2008, Nghệ An tập trung hoàn thành nhiều hạng mục cơ bản của Dự án “Bảo tồn, tôn tạo khu di tích lịch sử văn hoá Kim Liên gắn với phát triển du lịch”. Đây là dự…