Hoạt động của ngành

Truyền dạy nghề dệt thổ cẩm cho đồng bào Mường Phú Thọ

Cập nhật: 26/10/2023 10:40:13
Số lần đọc: 449
Để bảo tồn, phát huy nghề Dệt thổ cẩm dân tộc Mường huyện Tân Sơn, Phú Thọ.Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ mở lớp truyền dạy nghề dệt thổ cẩm cho đồng bào Mường.

Đây là một trong những hoạt động nhằm triển khai thực hiện Dự án 6 "Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số (DTTS) gắn với phát triển du lịch" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1719/QĐ-TTg, ngày 14/10/2021.

Lớp được truyền dạy từ các nghệ nhân người dân tộc Mường tại hai xã Kim Thượng và Xuân Đài, huyện Tân Sơn là người trực tiếp truyền dạy cho 40 học viên, Thời gian học từ ngày 18/10- 26/11.

Nghệ nhân Phùng Thị Dổi truyền dạy cho các học viên tại xã Kim Thượng.

Dệt thổ cẩm là nghề truyền thống của phụ nữ dân tộc Mường huyện Tân Sơn, được hình thành từ lâu đời, đến nay vẫn còn lưu giữ được nhiều giá trị truyền thống, mang đậm nét đặc trưng văn hóa của dân tộc Mường. Lớp truyền dạy nhằm phục hồi, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa vùng đồng bào DTTS đang có nguy cơ mai một; đồng thời nâng cao nhận thức về công tác bảo tồn, gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa trong cộng đồng, đề cao vai trò năng lực chủ thể văn hóa của các nghệ nhân, già làng, trưởng bản, người có uy tín và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Đây là một trong những hoạt động thực hiện nhiệm vụ bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch của tỉnh Phú Thọ, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

Phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư của nhà nước, xã hội và cộng đồng trong công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc Mường trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là bảo tồn lễ hội truyền thống nhằm xây dựng các sản phẩm phục vụ phát triển du lịch; bảo tồn, phục hồi, phát huy giá trị văn hóa phi vật thể các dân tộc thiểu số đang có nguy cơ mai một trên địa bàn tỉnh. Nâng cao nhận thức về công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc của cộng đồng và các cấp chính quyền về giá trị của văn hóa phi vật thể truyền thống, đề cao vai trò năng lực chủ thể văn hóa của các nghệ nhân, già làng, trưởng bản, người có uy tín và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Như Thủy

Nguồn: Báo Tổ quốc - toquoc.vn - Ngày đăng 25/10/2023

Cùng chuyên mục