Tin tức - Sự kiện

Tiếp tục thúc đẩy phát triển du lịch theo tinh thần Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị

Tiếp tục thúc đẩy phát triển du lịch theo tinh thần Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị  (18/01/2023)

(TITC) - Ngày 06/01/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện…