MEDIA

Khách quốc tế đến Việt Nam trong 6 tháng đạt gần 7,9 triệu lượt, tăng 27,2%