Hoạt động của ngành

Gia Lai: Phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch

Cập nhật: 08/06/2021 08:18:43
Số lần đọc: 629
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành vừa ký ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa (DSVH) trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Đồng bào Bahnar ở huyện Đak Pơ trong một buổi sinh hoạt văn hóa. Ảnh: Thanh Nhật

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá về DSVH, các quy định pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật và chỉ đạo liên quan. Tăng cường trách nhiệm của các cấp, các ngành, Nhân dân trong việc bảo tồn và phát huy giá trị DSVH gắn với phát triển du lịch địa phương. Rà soát, lựa chọn các hiện vật, nhóm hiện vật có giá trị tiêu biểu, đáp ứng tiêu chí để lập hồ sơ đề nghị công nhận bảo vật quốc gia theo quy định. Xây dựng kế hoạch bảo tồn và phát huy giá trị DSVH vật thể, đặc biệt chú ý đến các di sản thuộc Danh mục DSVH phi vật thể quốc gia.

Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch hướng dẫn về chuyên môn, đôn đốc, nhắc nhở các địa phương thực hiện, thẩm định hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xếp hạng di tích theo quy định. Thống kê danh sách các di tích đã bị xuống cấp, cần đầu tư, tu bổ, tôn tạo. Rà soát, cập nhật và đề xuất UBND tỉnh chỉnh sửa, bổ sung danh mục kiểm kê di tích phù hợp với tình hình thực tế địa phương; tổng hợp và tham mưu việc ban hành danh mục kiểm kê di tích giai đoạn tiếp theo, chú ý đến các di tích lịch sử...

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ tình hình thực tế của địa phương bố trí thời gian, nhân lực, kinh phí phù hợp triển khai việc lập hồ sơ khoa học di tích đề nghị xếp hạng. Xây dựng kế hoạch, quy hoạch đất đối với các di tích dự kiến lập hồ sơ khoa học trong quy hoạch đất đai các giai đoạn của địa phương; có phương án khoanh vùng, bảo vệ đất đối với di tích đã xếp hạng và dự kiến đề nghị xếp hạng. Rà soát, lập hồ sơ đề nghị phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú trong lĩnh vực DSVH phi vật thể theo quy định…/.

Thanh Nhật

Nguồn: Báo Gia Lai

Cùng chuyên mục