Hoạt động của ngành

Thanh Sơn (Phú Thọ): Tích cực bảo tồn các giá trị văn hoá truyền thống

Cập nhật: 02/11/2009 16:11:11
Số lần đọc: 1564
Xác định nhiệm vụ bảo tồn, phát triển các giá trị bản sắc của văn hoá truyền thống sẽ góp phần lưu giữ và phát huy tốt cho thế hệ mai sau, đồng thời góp phần tích cực và ý nghĩa của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá mới”, huyện Thanh Sơn đã có nhiều cách làm hay và hiệu quả, bước đầu lưu giữ và bảo tồn được nhiều nét văn hoá truyền thống của nhân dân các dân tộc trên địa bàn.

Hiện nay, toàn huyện có 1 di tích cấp quốc gia, 5 di tích cấp tỉnh, huyện cũng đang đề nghị các cấp cho phục dựng 2 di tích văn hoá. Trên địa bàn, đa số lễ hội gắn với các di tích vật thể của đồng bào các dân tộc, cũng thông qua việc tổ chức lễ hội hàng năm, là dịp để các cơ sở bảo tồn và phát huy các giá trị, bản sắc văn hoá truyền thống riêng. Nhiều lễ hội với các loại hình văn hoá dân gian được tổ chức rộng rãi như: Cồng chiêng, đâm đuống, hát rang, hát ví của người Mường; diễn xướng dân gian, tết nhẩy, lễ lập tĩnh của người Dao. Hiện nay, huyện có 23 đội văn nghệ quần chúng, 4 đội cồng chiêng, 2 đội đâm đuống. Các hoạt động VH-VN dân gian truyền thống của các dân tộc trên địa bàn đã được khôi phục và phát huy có hiệu quả; nhiều hoạt động mang đậm bản sắc các dân tộc và có tính truyền thống đã được bảo tồn và phát huy hiệu quả; các lễ hội mang đậm dấu ấn và bản sắc riêng, được tổ chức lành mạnh đã góp phần đáp ứng nhu cầu hưởng thụ và tham gia sáng tạo văn hoá của nhân dân. Đã xuất hiện nhiều làng, khu dân cư văn hoá tiêu biểu trong thực hiện nếp sống văn minh, tích cực bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống, bài trừ các hủ tục lạc hậu, làm thay đổi diện mạo đời sống văn hoá tinh thần của nhân dân như: khu Hạ Thành (Tân Lập), khu Bãi Tần (TT Thanh Sơn), khu Nội Xén (Hương Cần), khu Đình (Thạch Khoán), khu 5 (Yên Lương), khu Sang Dưới (Võ Miếu)…

Nguồn: Báo Phú Thọ

Cùng chuyên mục