Tin tức - Sự kiện

Bộ VHTTDL ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết Chính phủ về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước

Cập nhật: 30/06/2023 16:34:07
Số lần đọc: 503
(TITC) - Ngày 21/6, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 1595/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt Kế hoạch hành động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2023-2026 triển khai Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 20/2/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ giai đoạn 2022-2026 thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030.

Quyết định được ban hành nhằm cụ thể hóa và triển khai các quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết số 21/NQ-CP của Chính phủ và Chỉ thị số 15-CT/TW của Ban Bí thư, đồng thời tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cơ quan, đơn vị trực thuộc, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với công tác ngoại giao kinh tế, trong đó cần quán triệt ngoại giao kinh tế là một nhiệm vụ cơ bản, đóng vai trò quan trọng trong quá trình xúc tiến, huy động các nguồn lực, đóng góp cho sự phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động của ngành văn hóa, thể thao và du lịch trong quá trình hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, hiệu quả.

Các nhóm nhiệm vụ, giải pháp đặt ra gồm có: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm về công tác ngoại giao kinh tế; Tiếp tục mở rộng, làm sâu sắc hơn quan hệ và tạo thế đan xen lợi ích kinh tế trong các hoạt động hợp tác văn hóa, thể thao và du lịch với các đối tác song phương và đa phương; Nâng cao chất lượng, hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế; Đẩy mạnh vận động, thu hút nguồn lực từ bên ngoài nhằm củng cố các động lực tăng trưởng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và phát triển ngành văn hóa, thể thao và du lịch; Xây dựng nền ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển, lấy người dân, địa phương và doanh nghiệp làm trung tâm; Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, tham mưu, nâng cao năng lực phân tích, dự báo, cảnh báo phục vụ điều hành, phát triển các ngành văn hóa, thể thao và du lịch; Bố trí nguồn lực triển khai công tác ngoại giao kinh tế.

Trong đó, Bộ VHTTDL sẽ tăng cường triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền đối ngoại, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam. Đẩy mạnh và đổi mới mạnh mẽ các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch; tiếp tục đề xuất xây dựng, hoàn thiện các chính sách, pháp luật để phát triển các sản phẩm du lịch chất lượng cao, tạo thuận lợi cho khách du lịch nhập cảnh vào Việt Nam. Phát triển ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo như một động lực quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Xác lập được các thương hiệu sản phẩm du lịch văn hóa, công nghiệp văn hóa góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

Bộ VHTTDL yêu cầu các cơ quan, đơn vị chức năng trực thuộc nghiêm túc quán triệt Chỉ thị số 15-CT/TW, Nghị quyết số 21/NQ-CP, triển khai thực hiện Kế hoạch hành động này theo phương châm “Tư duy sáng tạo, hành động quyết liệt, ứng phó linh hoạt, hiệu quả, khai thác và tranh thủ mọi cơ hội cho phát triển đất nước và ngành văn hóa, thể thao và du lịch”.

Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ căn cứ nhiệm vụ được giao tại Chương trình hành động này, theo chức năng, nhiệm vụ, có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai Chỉ thị số 15-CT/TW, Nghị quyết số 21/NQ-CP và Kế hoạch hành động này; tổ chức nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung Chỉ thị tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân.

Xem chi tiết văn bản

Trung tâm Thông tin du lịch

Nguồn: vietnamtourism.gov.vn - Đăng ngày 30/6/2023

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT