thu hút khách nội địa

Khánh Hòa: Bài toán thu hút khách nội địa

Khánh Hòa: Bài toán thu hút khách nội địa  (12/11/2020)

Ngành Du lịch đã xác định đối tượng khách chính của du lịch Khánh Hòa trong năm 2021 là khách nội địa. Để thu hút được nguồn khách này, du…
TIN NỔI BẬT