giá trị di sản văn hóa

Điện Biên Phủ: Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa

Điện Biên Phủ: Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa  (24/09/2021)

Vùng đất Điện Biên nổi tiếng với hệ thống di sản văn hóa vật thể đa dạng và phong phú, như: Di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, di…
Quảng Hòa (Cao Bằng) bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa

Quảng Hòa (Cao Bằng) bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa  (07/10/2020)

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII của Đảng về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc,…
TIN NỔI BẬT