Chương trình mỗi xã một sản phẩm

Giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hoá các tỉnh Nam bộ

Giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hoá các tỉnh Nam bộ  (22/12/2022)

Để đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới, Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021 - 2025, sự kiện Giới thiệu…
Hiệu quả bước đầu chương trình OCOP ở Quảng Ngãi

Hiệu quả bước đầu chương trình OCOP ở Quảng Ngãi  (10/03/2022)

Qua 3 năm (2019-2021) triển khai, chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã thật sự lan tỏa trên khắp địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Các sản phẩm nông…
TIN NỔI BẬT