Phúc Yên, Vĩnh Phúc, phát triển du lịch

Thành phố Phúc Yên (Vĩnh Phúc) tập trung phát triển du lịch

Thành phố Phúc Yên (Vĩnh Phúc) tập trung phát triển du lịch  (22/10/2020)

Quan tâm, đầu tư đúng mục tiêu, định hướng theo Nghị quyết 01 của Tỉnh ủy về phát triển dịch vụ, du lịch Vĩnh Phúc giai đoạn 2010-2020, 10 năm…
TIN NỔI BẬT