Hỗ trợ phát triển du lịch

Khánh Hòa: Hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng

Khánh Hòa: Hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng  (31/03/2021)

Sở Du lịch đang tham mưu UBND tỉnh Khánh Hòa xây dựng hồ sơ trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ phát triển…
TIN NỔI BẬT