Hàm Thuận Nam

Hàm Thuận Nam: Hướng đi mới từ du lịch nhà vườn

Hàm Thuận Nam: Hướng đi mới từ du lịch nhà vườn  (22/09/2020)

Nhằm phát triển đa dạng các loại hình sản phẩm du lịch nông nghiệp trên cơ sở phát huy thế mạnh của các vùng, miền trong tỉnh, từ năm 2019…
TIN NỔI BẬT