Đầm Hà

Quảng Ninh: Đánh thức tiềm năng du lịch Đầm Hà

Quảng Ninh: Đánh thức tiềm năng du lịch Đầm Hà  (18/06/2020)

Với bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa độc đáo đậm đà bản sắc dân tộc, cảnh quan thiên nhiên phong phú, Đầm Hà có nhiều tiềm năng, thế…
Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Đầm Hà

Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Đầm Hà  (03/02/2020)

  Xác định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã…
Đầm Hà giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống

Đầm Hà giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống  (12/07/2019)

Những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được huyện Đầm Hà tích cực triển khai thực hiện, thu hút đông đảo các…
Đặc sắc trang phục phụ nữ Dao ở Đầm Hà

Đặc sắc trang phục phụ nữ Dao ở Đầm Hà  (18/02/2019)

Huyện Đầm Hà có 9 dân tộc anh em cùng sinh sống, mỗi dân tộc có nét văn hóa đặc trưng riêng. Đối với người phụ nữ Dao Thanh Phán,…
TIN NỔI BẬT