Non nước Việt Nam

Hà Nội: Lấy văn hóa làm nền tảng để phát triển du lịch

Cập nhật: 13/11/2023 10:30:28
Số lần đọc: 527
Văn hóa vừa là mục tiêu vừa là động lực của phát triển xã hội. Sự thống nhất trong đa dạng văn hóa Việt Nam nói chung và của Hà Nội nói riêng với những giá trị đặc sắc đã và đang trở thành nguồn lực vô tận để phát triển du lịch.

Hà Nội là thành phố có bề dày ngàn năm văn hiến, truyền thống văn hóa, lịch sử lâu đời, có nhiều di sản văn hóa hấp dẫn, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, con người giàu lòng mến khách, thanh lịch, văn minh.

Hà Nội cũng được đánh giá có tài nguyên văn hóa độc đáo nhất trong cả nước, đặc sắc trong khu vực và trên thế giới. Tài nguyên văn hóa của Thủ đô được thể hiện nổi bật trên 4 khía cạnh: di tích - di sản - làng nghề, văn hóa lễ hội, văn hóa ẩm thực và nghệ thuật dân gian.

Lấy du lịch văn hóa làm cơ sở, nền tảng để phát triển các loại hình khác

Theo Sở Du lịch Hà Nội, với những giá trị nổi trội và cơ bản về tài nguyên du lịch văn hóa cùng hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch và chất lượng nguồn nhân lực tương đối đảm bảo, Hà Nội có đầy đủ điều kiện để phát triển hoạt động du lịch văn hóa chuyên nghiệp, hiện đại, mang thương hiệu trong khu vực và trên thế giới.

Trên cơ sở tiềm năng lợi thế sẵn có, cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, ngành Du lịch Hà Nội đã từng bước khẳng định vai trò, vị trí là ngành kinh tế mũi nhọn, có tốc độ tăng trưởng ổn định, quy mô hoạt động ngày càng mở rộng, đóng góp có hiệu quả vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế của thành phố.

Công tác quản lý hoạt động du lịch được tăng cường; công tác xây dựng sản phẩm và nâng cao chất lượng sản phẩm được tập trung; hoạt động tuyên truyền quảng bá, xúc tiến du lịch được mở rộng.

Hoàng Thành Thăng Long

Theo Sở Du lịch Hà Nội, thành phố đặc biệt coi trọng phát triển du lịch văn hóa, lấy du lịch văn hóa làm cơ sở, làm nền tảng để phát triển các loại hình du lịch khác. Thành phố đã chủ động ban hành kế hoạch, dự án, đề án cụ thể xây dựng và hoàn thiện các sản phẩm du lịch văn hóa, làng nghề bảo đảm các sản phẩm hoàn chỉnh, độc đáo, hấp dẫn, có tính chuyên nghiệp cao theo hướng phát triển du lịch bền vững, du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội.

Thời gian qua, thành phố đã tập trung chỉ đạo phát triển các tuyến du lịch thu hút du khách hiệu quả, gồm: khu di sản Hoàng thành Thăng Long gắn với khu Quảng trường Ba Đình, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bảo tàng Hồ Chí Minh và Văn Miếu - Quốc Tử Giám là chuỗi sản phẩm quan trọng của Thủ đô Hà Nội, thực hiện kết nối chuỗi địa điểm trên với các di tích Thăng Long tứ trấn, khu vực hồ Tây, đặc biệt là khu vực phố cổ, phố cũ, khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận; Chú trọng khai thác loại hình du lịch nghệ thuật gắn với di sản..

Hà Nội cũng đã triển khai nhiều sản phẩm du lịch văn hóa ứng dụng công nghệ trên cơ sở khai thác các giá trị truyền thống của Thủ đô, các sản phẩm du lịch văn hóa mang tính trải nghiệm có sự tham gia của cộng đồng dân cư địa phương, qua đó vừa góp phần gìn giữ, bảo tồn các giá trị văn hoá, vừa góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đồng thời góp phần nâng cao hình ảnh du lịch của Thủ đô.

Ngành du lịch Hà Nội đã được thành phố quan tâm, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phát triển du lịch, đã chủ động trong việc phối hợp với các quận, huyện, thị xã trên địa bàn trong công tác xây dựng các video clip, giao diện ảnh 360 độ, chuẩn hóa các bài thuyết minh về địa danh, làng nghề, tổ chức các đoàn FAM đưa các doanh nghiệp du lịch về khảo sát dịch vụ nhằm xây dựng tour, tuyến du lịch.

Bên cạnh đó, du lịch Thủ đô còn phối hợp tổ chức các hoạt động lễ hội du lịch làng nghề truyền thống; lựa chọn các món ẩm thực tiêu biểu ở một số địa phương đưa vào sách cẩm nang du lịch và tham gia các hội chợ du lịch trong nước và quốc tế để giới thiệu cho du khách.

Trong công tác hoạt động tuyên truyền quảng bá, xúc tiến du lịch, Hà Nội đã quan tâm triển khai tổ chức các hoạt động thu hút khách du lịch ở trong nước và quốc tế.

Lễ hội đường phố bên Bờ Hồ Hoàn Kiếm

Theo Sở Du lịch Hà Nội, công tác phát triển du lịch văn hoá của Hà Nội có nhiều thuận lợi như. Nhận thức và hành động của các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị Thành phố và nhân dân Thủ đô đối với phát triển du lịch văn hóa đã có sự chuyển biến tích cực.


Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm của các cơ quan trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân đối với phát triển du lịch bền vững, nhất là trong việc xây dựng và thực hiện nếp sống văn hóa, giao tiếp, ứng xử văn minh, thanh lịch, thân thiện, hiếu khách được nâng lên…

Tuy nhiên, theo đại diện Sở Du lịch Hà Nội, bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc phát huy giá trị di sản văn hóa trong phát triển du lịch còn một số hạn chế, chưa thật sự tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của Hà Nội.

Kiến tạo các điểm du lịch văn hóa có chất lượng, đẳng cấp cao

Theo Sở Du lịch Hà Nội, để khắc phục những tồn tại, phát huy những tiềm năng, thế mạnh sẵn có để phát triển du lịch gắn với việc bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hoá, hướng tới xây dựng thương hiệu du lịch Thủ đô có chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn quốc tế, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, ngành Du lịch Hà Nội tập trung triển khai thực hiện nhiều giải pháp.

Một là, tập trung công tác quy hoạch, đầu tư, bảo tồn, trùng tu di tích gắn với phát huy các giá trị di sản, nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm du lịch Thủ đô, trong đó tập trung vào các công trình trọng điểm. Qua đó, kiến tạo các điểm du lịch văn hóa có chất lượng, đẳng cấp cao.

Bên cạnh đó, phát triển du lịch có trách nhiệm, phát triển du lịch hướng đến cộng đồng, thực hiện bảo tồn văn hóa dựa vào cộng đồng dân cư địa phương theo hướng chia sẻ hài hòa lợi ích, đảm bảo lợi ích cho cả doanh nghiệp, địa phương, người dân và du khách.

Hai là, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho nguồn nhân lực tại chỗ, đặc biệt là người dân ở các khu du lịch nhằm nâng cao trình độ nhận thức, khả năng giao tiếp, thái độ ứng xử hài hòa, văn minh, thân thiện trước mắt cho những người tiếp xúc trực tiếp với khách du lịch và cộng đồng dân cư tại các điểm đến du lịch; phát huy vai trò tích cực của cộng đồng dân cư để mỗi người dân là một hướng dẫn viên du lịch.

Ba là, đẩy mạnh khai thác các yếu tố đặc trưng văn hóa của Hà Nội để tập trung phát triển sản phẩm du lịch với tính đặc thù và có tính cạnh tranh cao. Tập trung đầu tư, khai thác hiệu quả và phát huy thế mạnh không gian kiến trúc, giá trị văn hóa khu phố cổ, khu phố cũ, khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận; phát triển dịch vụ du lịch gắn với quản lý, bảo tồn, tôn tạo khu phố cổ, di tích lịch sử văn hóa, di tích cách mạng kháng chiến; tổ chức tốt các lễ hội truyền thống và các hoạt động văn hóa - nghệ thuật dân gian.

Bốn là, chú trọng công tác đầu tư, xúc tiến sản phẩm du lịch văn hóa nhằm phát triển, định vị và quảng bá rộng rãi thương hiệu du lịch Hà Nội dựa vào những giá trị nổi bật về di sản, những giá trị chân thực về văn hóa truyền thống, lối sống của người dân Thủ đô Hà Nội.

Tập trung các chiến dịch quảng bá sản phẩm du lịch văn hóa trên các kênh truyền thông lớn trong nước và quốc tế. Định kỳ hàng năm, tổ chức các sự kiện, lễ hội du lịch văn hóa lớn, đặc sắc mang tính quốc gia và quốc tế.

Du khách trải nghiệm Tour đêm tại di tích Nhà tù Hỏa Lò

Năm là, thúc đẩy thu hút nguồn lực xã hội hóa trong đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng, dịch vụ du lịch tại các điểm đến di tích, di sản. Nghiên cứu, triển khai thí điểm mô hình Đầu tư công - quản lý tư và Lãnh đạo công - quản trị tư trong đầu tư, vận hành các khu, điểm du lịch trong đó có các điểm đến di tích, di sản.

"Phát triển du lịch gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc chính là lấy văn hóa làm nền tảng để phát triển du lịch. Ngược lại, phát triển du lịch làm động lực và tạo nguồn lực để tăng cường bảo tồn, gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa, đó chính là sự phát triển tương hỗ của du lịch và bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa lịch sử. Muốn phát triển du lịch bền vững cần phải phát huy hiệu quả mối quan hệ này.

Văn hóa vừa là mục tiêu vừa là động lực của phát triển xã hội. Sự thống nhất trong đa dạng văn hóa Việt Nam nói chung và của Hà Nội nói riêng với những giá trị đặc sắc đã và đang trở thành nguồn lực vô tận để phát triển du lịch. Với tầm nhìn chiến lược và được định hướng dài hạn, Hà Nội - nơi hội tụ nghìn năm văn hiến hứa hẹn phát triển ngành Du lịch mang đậm nét bản sắc văn hóa Việt Nam", đại diện Sở Du lịch Hà Nội cho biết.

Đăng Nguyên

Nguồn: Báo Tổ quốc - toquoc.vn - Ngày đăng 11/11/2023

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT